Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ siekdama užtikrinti, kad bendrovėje vykdoma veikla ir elgsena atitiktų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus, vykdo korupcijos prevenciją.

 Teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevenciją:

Tarptautiniai teisės aktai

Bendrovės teisės aktai ir dokumentai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:
Korupcijos prevencijos įstatymas

PAREIGA PRANEŠTI APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKĄ

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo turi pareigą pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Toks pranešimas turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento.

Praneškite apie korupciją akcinei bendrovei „Jonavos grūdai“

El. paštas korupcija@jonavosgrudai.lt

 Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT)

Karštoji linija tel. (8 5) 266 3333

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

NAUDINGOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Kitos naudingos nuorodos