Valdymo organai

Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. 

Įstatinis kapitalas 5 045 072 EUR.

70,13 % akcijų valdo valstybė,

29,87 % akcijų valdo fiziniai ir juridiniai asmenis

Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ valdyba

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos veiklą ir jos narių išrinkimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės aktai, akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ įstatai, valdybos darbo reglamentas.

Pagal Bendrovės įstatus valdybą sudaro 6 (šeši) valdybos nariai. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renkama ketverių metų kadencijai.

Bendrovės valdybos nariai turi atitikti teisės aktuose nustatytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus. Bendrovės valdybos kompetencijų matrica.

2022-02-04 Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują akcinės bendrovės ,,Jonavos grūdai“ valdybą, susidedančią iš 6 (šešių) narių, ketverių metų
laikotarpiui:

Andrejus Cedronas

 

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

 

Andrejus Cedronas yra baigęs studijas Kauno technologijos universitete ir įgijęs vadybos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

Kaip profesionalus vadovas, Andrejus įgijęs didesnę nei 10 metų patirtį vadovaujant grūdų perdirbimo įmonėms Baltijos šalyse bei dirbant jų kolegialiuose organuose.

 

Aktyviai dalyvavęs BALTIC MILL grupės formavime ir plėtroje į Latviją ir Estiją, kaip holdingo direktorius, buvo atsakingas už valdomų įmonių strategijų planavimą bei jų įgyvendinimą.

 

Alenas Gumuliauskas

 

Nepriklausomas valdybos narys

Alenas Gumuliauskas yra patyręs įvairių bendrovių bei visuomeninių organizacijų valdybos narys, turintis daugiau nei 20 metų patirtį finansų, rizikų valdymo, vidaus kontrolės, audito srityse.

 

Yra baigęs tarptautinio verslo finansų studijas Tarptautinėje verslo mokykloje ir teisės studijas Vilniaus universitete.

Rūta Pupkaitė-Jurgutienė

 

Valdybos narys, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento biudžeto skyriaus vedėja

Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja.

Yra baigusi ekonomikos studijas Lietuvos žemės ūkio universitete.

Taip pat yra baigusi teisės studijas Vilniaus universitete (magistro laipsnis).

 

Turi sukaupusi daugiau nei 8 metų patirtį darbo valstybės valdomų įmonių valdybose. 

 

Linas Lapinskas

 

Valdybos narys, Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas

Šiuo metu Linas Lapinskas eina vyresniojo patarėjo  pareigas Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriuje.

 

Linas Lapinskas yra baigęs teisės studijas Mykolo Riomerio universitete (magistro laipsnis), stažavosi Europos Komisijos DG Legal service grupėje.

 

Linas Lapinskas turi sukaupęs daugiau nei 16 metų patirtį įvairių teisės klausimų sprendime, analizėje teisės aktų rengime, atstovavime teismuose.

Tomas Urbonas

 

Valdybos narys, UAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas

 

Tomas Urbonas Lietuvos žemės ūkio universitete baigė agronomijos bakalauro studijas.

 

Turi sukaupęs 20 metų patirtį žemės ūkio versle. Įgyta ilgametė darbo patirtis koordinuojant grūdų supirkimo procesą bei vadovaujant grūdų supirkimo komandai UAB „Agrokoncerno grūdai“, kontroliuojant bei valdant priėmimo bei pirminio apdorojimo (džiovinimo valymo, rūšiavimo) procesą grūdų priėmimo vietose. Grūdų logistikos grandinės bei jos valdymo išmanymas.

Jonas Vankevičius

 

Nepriklausomas valdybos narys

Šiuo metu Jonas Vankevičius eina klientų aptarnavimo vadybininko pareigas UAB „PRUMOS“.

 

Jonas Vankevičius yra su pagyrimu baigęs LŽŪA Ekonomikos fakulteto studijas ir įgijo ekonomisto – organizatoriaus kvalifikaciją. 

 

Jonas Vankevičius turi sukaupęs daugiau 30 metų patirtį prekybos žemės ūkio produkcija, t. t. ir grūdais, srityje. Yra patyręs pirkimų, kokybės valdymo, logistikos procesų valdyme. Paskutinius 10 metų (2007-2017) dirbo UAB „Agrorodeo“ komercijos direktoriaus pareigose.

 Bendrovės generalinis direktorius Darius Karpavičius pareigas pradėjo eiti nuo 2021 m.spalio 11 d. Darius Karpavičius yra baigęs ekonomikos studijas Lietuvos žemės ūkio universitete ir įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Turi daugiau nei 20 metų patirtį grūdų perdirbimo ir prekybos srityse. Daugiau kaip 10 metų
vadovavo grūdų prekybos ir elevatorių verslams bei 3 metus trąšų gamybos/prekybos ir agroprekių prekybos verslams