Aplinkos vadybos sistema

Prisiimdami atsakomybę už aplinkos apsaugą parodome, kad mūsų vykdoma veikla yra atsakinga ir rūpinasi aplinkosauga.

Aplinkos vadybos sistema įmonėje, tai:

  • Taupus energijos bei gamtinių išteklių naudojimas.
  • Energetinių resursų taupymas (mažinamos žaliavų ir energijos sąnaudos, mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos).
  • Bendrovės daromo neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
  • Gamtos išteklių taupymas.
  • Įmonės personalo suinteresuotumo ir motyvacijos dirbti kokybiškiau ir efektyviau didinimas (darbuotojai didina darbo našumą, kadangi atlieka konkrečiai apibrėžtą veiklą).
  • Aplinkosauginių bei veiklos kokybės kaštų visuose bendrovės lygmenyse mažinimas, taip pat įmonės pelno didinimas.
  • Verslo galimybių plėtra, klientų, rangovų, partnerių pasitikėjimo ir bendradarbiavimo didinimas.
  • Organizacijos įvaizdžio gerinimas.

Ši sistema (ISO 14001:2015) yra neatskiriama ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos dalis.

Tai sudaro konkurencinį pranašumą prieš įmones, kurios nesinaudoja ISO 14001.